Jan Kroonfonds

Doelstellingen van het fonds

  • Het ondersteunen van activiteiten ten behoeve van de Rooms Katholieke levensovertuiging, onder meer via het onderwijs;
  • Het ondersteunen van activiteiten ten behoeve van de Maria devotie;
  • Het verrichten van goede werken door middel van steun aan particulieren en instellingen zonder onderscheid des persoons;
  • Het in ere houden van de nagedachtenis, leven en werk van Jan Kroon.

Vorming van het vermogen

Het vermogen wordt gevormd door middel van ontvangen subsidies, schenkingen, erfstellingen en legaten alsmede andere verkrijgingen en baten.

Activiteiten verslag

Het vermogen wordt besteed aan R.K. onderwijs, Maria devotie, Marianum Warfhuizen, bedevaarten, dagopvang Leger des Heils, Voedselbank Groningen, project Stadjers voor Stadjers, en soortgelijke projecten.

Giften

Het IBAN rekeningnummer van het Jan Kroon Fonds is:
NL 29 ABNA 050 204 33 26

Bestuur

Met ingang van 1 maart 2021 bestaat het bestuur uit:

  • De heer H.C.M. Kroon, voorzitter
  • Mevrouw P.E.M.S. Lokin-Sassen, penningmeester
  • Mevrouw K.L. van Rheenen-Meijknecht, secretaris

Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Het Jan Kroon Fonds heeft geen betaalde medewerkers in dienst.